Privacyverklaring

Onze privacy en cookie verklaring is te allen tijde te benaderen via onze website:

 Privacy verklaring

Disclaimer

AVG Cloud Register B.V, hierna te noemen ACR, verleent u hierbij toegang tot mijn.avgcloudregister.nl (“de Applicatie”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Door de Applicatie te bezoeken en/of de op of via de Applicatie aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via de Applicatie en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

ACR behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de Applicatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de Applicatie aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op de Applicatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de Applicatie worden ontleend. ACR spant zich in om de inhoud van de Applicatie zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Applicatie aangeboden producten en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid en actualiteit. Deze producten en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ACR. 

In het bijzonder zijn alle prijzen, invoer en export-processen en AVG informatie-voorziening binnen de Applicatie onder voorbehoud van bijvoorbeeld type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten en/of onjuistheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten en/of onjuistheden. 

Voor op de Applicatie opgenomen hyperlinks naar Applicaties of diensten van derden kan ACR nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op dergelijke websites is door ACR niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. 

Voor geüploade documenten door een gebruiker kan ACR nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie van de documentatie is door ACR niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op de Applicatie aangeboden producten en diensten berusten bij ACR en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACR, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), , tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Onderdelen hergebruiken? Neem dan gerust contact met ons op voor white-labeling via info@avgcloudregister.nl

Toepasselijk recht

Op de Applicatie en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Groningen.

Algemene voorwaarden

AVG Cloud Register hanteert de zakelijke door ICT Waarborg verstrekte algemene voorwaarden. Via onderstaande link zijn deze in PDF vorm in te zien of te downloaden.